تراز بانک ملت در مرداد ماه حدودا برابر ٢٠۵١ میلیارد تومان شد که نشان دهنده افزایش ۵١ درصدی نسبت به ماه گذشته می باشد. تراز بانک در ۵ ماه ابتدایی امسال با رشد .....