در گروه ساختمانی و انبوه‌سازی، باری دیگر تقاضا تقویت شده است. به نظر وعده رئیس‌جمهور درخصوص تولید سالانه یک میلیون مسکن تاثیر مثبتی در روند حرکتی انبوه‌سازان داشته باشد. با این حال باید به سرغ شرکت‌هایی رفت که از نظر بنیادی شرایط مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری داشته باشند. از ثنوسا آغاز می‌کنیم که پس از فاصله گرفتن از حمایت ٨٠٠ تومانی، در حال ورود به کانال ١.٠٠٠ تومانی و تثبیت در این سطوح است. هدف بعدی ثنوسا ...