شاخص در منطقه یک میلیون و ششصد هزار واحد با مقاومت استاتیک بسیار مهمی روبرو است ( خط آبی ). محدوده ای که اتفاقا برابر با ۵٠ درصد اصلاح ریزش چند ماه اخیر است ، یعنی ریزش از سطح دو میلیون و صد هزار واحدی تا سطح یک میلیون و نود هزار واحدی...