شرکت «وپسا» اخیرا" به بازار زرد رفته و P/B (ارزش بازاری به ارزش دفتری) کوچک تر از ٢ دارد ، دارایی شرکت در زمان عرضه ١٠٣ تومان بوده است. نمودار تکنیکالی سهم نشان می دهد «وپسا» حمایت بسیار قوی در محدوده ١٨۴٠ ریال داشته که شکست آن بسیار سخت می باشد. برای آن که از روند نزولی کوتاه مدتی خود خارج شود باید از مقاومت ٢٣٧٠ ریال عبور کند که در آن صورت تا محدوده ٢٩٣۴ ریال می تواند به حرکت خود ادامه دهد...
تکنیکال «وپسا»

بورس۲۴ : وپسا حمایت بسیار قوی در محدوده 1840 ریال داشته که شکست آن بسیار سخت می باشد. برای آن که از روند نزولی کوتاه مدتی خود خارج شود باید از مقاومت 2370 ریال عبور کند که در آن صورت تا محدوده 2934 ریال می تواند به حرکت خود ادامه دهد. روند بلندمدتی سهم نزولی بوده و تا زمانی که زیر 2934 ریال باشد ، روند غالب سهم نزولی است.