بر اساس حرکت abcd قیمت به هدف ۴۵٠٠ تومانی الگو رسیده است. محدوده ای که با مقاومت استاتیک ( خط قرمز) تلاقی دارد. در صورت عبور از مقاومت این محدوده، قیمت می تواند تا ۵٣٠٠ تومان رشد کند.