تحلیل فاندامنتال به صورت کلی به بررسی شرکت، بررسی صنعت مربوط به موضوع فعالیت شرکت، اخبار پیرامون شرکت و دیگر عوامل اقتصادی می پردازد و به دنبال ......