بانک سینا حرکت خود را در یک کانال صعودی ادامه داده و پس از رسیدن به مقاومت ٣۶٢٠ ریالی عقب نشست و در محدوده کف کانال با افزایش تقاضا مواجه شده است. در صورتی که سهم موفق به شکست مقاومت ٣۶٢٠ ریال شود...