ایران خودرو در حال تثبیت برای خروج از روند نزولی بوده و تا زمانی که بتواند حمایت ٢٠٩٠ ریال را تثبیت کند می توان گفت که روند نزولی سهم به طور کامل پایان یافته و با توجه به شرایط اندیکاتورها به نظر شکست حمایت مذکور بسیار سخت می باشد. سهم در حال حاضر در محدوده مناسبی و همچنین کف کانال صعودی کوتاه مدتی خود قرار دارد...