یک اتفاق به وقت مرداد! در واقعیت همان طور که در این سه سال شوک های ارزی باعث رشد قیمت مسکن شد، شوک بیشتر باز هم می تواند این بازار را دستخوش تغییر کند و البته کاهش نرخ دلار در اثر...