عملکرد بازارهای مالی در هفته های اخیر مثبت بوده و امروز نخستین روز ماه سپتامبر است. کارشناسان ضمن توصیف وضعیت کنونی، توصیه هایی برای سرمایه گذاران دارند. در مطلب حاضر به بررسی عملکرد بازارها ..