به نظر می رسد فعلا خیال سرمایه گذاران درباره سیاست های حمایتی بانک مرکزی تااندازه ای راحت شده اما هر روز داده های جدید منتشر می شود و این یعنی ممکن است تصمیم ها درباره سیاست های یاد شده تغییر کند. در روزهای آینده داده های مهم از اقتصادهای بزرگ منتشر می شود و محتوای آنها ..