بانک صادرات با شکسته شدن مقاومت ٢٣۴٠ ریال وارد مدار صعودی شده و در حال نزدیک شدن به مقاومت ٢٨۴۴ ریالی می باشد.