پارس خودرو مدت بسیار زیادی در محدوده قیمتی ١٠۵٠ ریال تا ١٣٠٠ ریال در حال نوسان بوده و به تازگی توانسته از سد این مقاومت بزرگ عبور کند...