نوسان قیمت در کانال نزولی میان مدت قرمز مشخص است. کف و سقف کانال ، حمایت و مقاومت اصلی است که فعلا پابرجا مانده است. در روند کوتاه مدت هم همچنان که در کانال آبی مشخص است، روند نزولی است و محدوده ١٧٠٠ حمایت و محدوده ١٨٠٠ دلار مقاومت قیمت است.