عده زیادی از سرمایه گذاران در بازار مواد خام با خواندن تیتر رسانه های اقتصادی در هفته های اخیر دچار وحشت شده اند و وضعیت تابلوها هم به شکلی است که این وحشت را منطقی جلوه می دهد. اما برای درک واقعیت ها و برنامه ریزی باید دید در سه حوزه ..