بورس ٢۴ - سازندگان مسکن بیش از هر زمان دیگری با مشکل فروش واحدهای ساخته شده خود روبرو هستند. دو آمار در این باره وجود دارد، که هر دو از وخامت اوضاع ساخت و فروش مسکن در شهر تهران گزارش می دهد. بر اساس آمار اول...