شاخص خط روند نزولی میان مدت ( ١٠ ماهه ) را شکسته است.همچنین از سد مقاومت اول خود در محدوده ١٣٣٠٠٠٠ عبور کرده است. با توجه به حرکت اندیکاتور ...