حرکت قیمت در یک کانال بلندت مدت صعودی ( سبز ) کاملا مشخص است. از آنجایی که قیمت مقاومت استاتیک ۴٢۵٠ ( آبی ) را پشت سر گذاشته است...