پولکادات نسل جدید پروتکل های بلاک چین است. این پروژه سعی دارد شبکه ای واحد از بلاک چین های هدفمند و یک پارچه ایجاد کرده و از این طریق بر مشکلات مقیاس پذیری (کندی و پرهزینه بودن تراکنش ها) و .....