بر اساس گزارش فعالیت ماهانه، تولیدات شرکت طی تیر ماه در حدود ٧۵.٩ میلیون عدد بوده که نسبت به میانگین ماهانه دوره ۶ ماهه گذشته آن، افزایشی ۴١ درصدی داشته است. تعداد فروش نیز طی این ماه ۶٠.٢ میلیون عدد گزارش شده که نسبت به میانگین ......