به منظور محاسبه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی از قیمت سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در بازار و در تاریخ ١٠ مرداد ماه استفاده شده است که بر این اساس ارزش روز سرمایه‌گذاری‌ها مبلغ ۴٩۴ هزار میلیارد ریال محاسبه و NAV هر سهم از این محل .....