بر اساس گزارش فعالیت ماهانه تیر، از مجموع ٧.١ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌ها، ٩۴.٩ درصد در شرکت‌های بورسی و ۵.١ درصد در شرکت‌های خارج از بورس سرمایه‌گذاری شده است. همچنین .......