مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت طی سه ماهه نخست سال جاری و در مقایسه با میانگین چهار فصل گذشته (سال مالی ٩٩)، با رشدی ۶٣ درصدی و بهای تمام شده آن با رشدی ۴٩ درصدی همراه بوده است. با افزایش بیشتر درآمدها، حاشیه سود ناخالص شرکت ......