بر اساس اطلاعات ارائه شده طی صورت‌های مالی ۶ ماهه و سه ماهه، درآمدهای عملیاتی شرکت طی سه ماهه دوم سال مالی جاری، مبلغی بیش از ٨۶٠ میلیارد ریال بوده که نسبت به سه ماهه اول افزایشی ١٨ درصدی داشته است. بهای تمام شده آن نیز طی این دوره ......