درآمد ماهیانه شرکت در فرودین ماه امسال ۴٨٠ میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند ماه ٩٩ کاهش ۴٢% داشته است. مقایسه فروش شرکت در فروردین ماه ١۴٠٠ با فروردین ماه در سال ٩٩ نشان می دهد میزان درآمد .....