هفته گذشته عملکرد بازارهای مالی چندان خوب نبود و قرمز بودن تابلوها به دلیل بروز ریسک جدید و ابهام درباره برخی مسایل مهم رخ داد. در هفته پیش رو چهار عامل مهم بر عملکرد بازارها تاثیر می گذارند و نکته جالب این است که اخبار منفی به رشد شاخص ها کمک می کنند و اخبار مثبت به کاهش آنها.