در بین شهرستان‌های آذربایجان‌غربی، پیرانشهر با ۱۴هزار و۳۰۰ هکتار سطح زیرکشت چغندر قند پیشتاز بوده و میاندوآب با ٣هزار و۷۰۰ هکتار، نقده با ٣هزار و۱۰۰ هکتار و بوکان با ٣هزار هکتار در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. شرکت شهد بدلیل نزدیکی به این منابع تامین ماده اولیه همواره......