ارفع در تیرماه سورپرایز کرد. این شرکت با ثبت فروش ١۴٠٨ میلیارد تومانی در ماه چهارم سال ١۴٠٠، رکورد فروش خود در سال گذشته را شکست. این شرکت برای این مقدار فروش .....