در آخرین روز هفته جاری، شاهد شروعی متعادل در اغلب نمادهای بزرگ و کوچک بازار بودیم. حضور تقاضا در نمادهای بزرگ و شاخص ساز بسیاری سبب شد تا از همان ابتدا شاخص کل به رنگ سبز درآید. رنج کشی های مثبت در .......