مرور پیشنهادهای هفته قبل : پتروشیمی شازند اولین سهم معرفی شده در سبد هفتگی از زمان معرفی در صف خرید قفل و با روند صعودی همراه شده است. جم پیلن با شروع روند صعودی معرفی و سهم روز چهارشنبه تارگت پیش بینی شده را تاچ و بازدهی خوبی را به ثبت رساند. صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرودسهم پر ریسک سبد هفته گذشته در قیمت های ۶٢۴٠ تومان معرفی شد ؛ سهم با نوسانات اندکی همراه و به تارگت خود در بازه زمانی عنوان شده خواهد رسید.