رافزا که در سال گذشته میانگین درآمد ماهانه ١۵.٣ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده بود ، در فروردین ماه با یک رشد خوب به درآمد ١٨.۴ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دوره ١ ماهه مشابه سال قبل ......