بر اساس آخرین گزارش ماهانه منتشره، از مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت به مبلغ ٨۴.۵٨ هزار میلیارد ریال، ٧۵.۶ درصد در شرکت‌های بورسی و ٢۴.۴ درصد در شرکت‌های خارج از بورس سرمایه‌گذاری شده است. همچنین از مجموع سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی، ۶٩ درصد در گروه ......