نگرانی از تورم و کاسته شدن رشد اقتصادی درنتیجه کرونا کماکان تا حد زیادی روی انگیزه معامله گران برای ورود سرمایه‌های جدید به بازار کامودیتی ها تأثیر گذاشته است که این موضوع می‌تواند باعث .....