طی سال جاری فروش صادراتی شرکت نسبت به فروش داخلی افت بیشتری را تجربه نموده و سهم فروش صادراتی شرکت ۴۶ درصد در دوره مشابه سال قبل به ٣٩ درصد کاهش یافته است. از طرفی اما ......