توسعه صنایع بهشهر در حال شکست روند نزولی بوده و اندیکاتورها گارد صعودی خوبی به خود گرفته که پتانسیل شکست مقاومت ١٢٠٠٠ ریالی را دارد.