شرکت ملی سرب و روی ایران در حال عبور از روند نزولی خود بوده و در صورتی که بتواند خود را بالای مقاومت ٧۴٠٠٠ ریال تثبیت کند می تواند در کوتاه مدت تا محدوده ٨۶٠٠٠ ریال نوسان کند.