این میزان حداقل به ٢.۴۴ درصد و حداکثر به ٢١.۶١ درصد می رسد. حدود یک سوم صندوق های مورد بررسی موفق به کسب بازدهی بیشتر از بازار شدند که می توان از یکم آبان، آهنگ سهام کیان...