پتانسیل سود سازی بالا در این شرکت معدنی در کنار برنامه خرید معدن جدید و فعال سازی معادن در اختیار شرکت و افزایش سرمایه جذاب پیش رو این سهم را در کف قیمتی با سیگنال خرید همراه ساخت...