بر اساس گزارش فعالیت ماهانه خرداد، تولیدات شرکت طی سه ماهه نخست سال جاری بالغ بر ٨٢٢.٧ هزار تن سیمان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ۵٩۶.٧ هزار تن محصول، افزایشی ٣٨ درصدی داشته است. مقدار فروش نیز طی این دوره ......