شرکت به پرداخت ملت از زیرمجموعه های بانک ملت است. بر اساس آخرین داده های اعلام شده از سوی شاپرک (مربوط به خرداد ماه) به پرداخت ملت با در اختیار داشتن ١٩.٩٣ درصد به لحاظ تعداد تراکنش و ٢٠.٢۶ درصد به لحاظ مبلغ تراکنش، در میان ١٢ شرکت صنعت پرداخت (PSP) رتبه نخست و به نوعی رهبری گروه را در اختیار دارد.