اصلی ترین فروش صادراتی شرکت، نفت کوره است که بر اساس نرخ‌های جهانی ارزش گذاری می‌شود. اکثریت فروش داخلی شرکت، بنزین، نفت گاز، سوخت سنگین ATK، نفت کوره، مالچ و نفت است که همگی بر اساس ......