مرور پیشنهادهای هفته قبل : اولین پیشنهاد سبد هفتگی «فولاژ» ١٧٧٠ تومانی بود که سهم با رشد قیمتی خوبی به استقبال مجمع رفت. شرکت بورس ۴٠٠٠ تومانی دیگر پیشنهاد سبد هفتگی بود.سهم تقسیم سود ۴۵ تومانی و افزایش سرمایه جذاب ٢۵٠ درصدی از سود انباشته را در مجمع اجرایی کرد و پیش بینی می شود با شرایط مثبت بازگشایی شود. پارس آریان نیز در قیمت های ١۴۴٠ تومانی معرفی شد که با نوسانات منفی همراه بود. آرتاویل تایر نیز در قیمت های ٣١٩٠ تومان برای خرید به عنوان گزینه پرریسک معرفی که با تقسیم سود قابل توجه ٣٢۶ تومانی در مجمع همراه شده است.