هفته پیش قیمت سنگ آهن در چین ١٠ درصد کاهش یافت و این بیشترین کاهش در ١٧ ماه اخیر بود. برخی تحلیلگران معتقدند شرایط بازار سنگ آهن، فولاد و دیگر مواد خام در حال تغییر است و نشانه های آن به تدریج نمایان می شود. اما زمان کاهش قیمت ها و منطقی شدن بازار چه وقت است؟ در مطلب حاضر ..