رویدادهای ماه های اخیر به همه ثابت کرده که هر لحظه ممکن است جهت حرکت بازارها تغییر کند با این حال وضعیت شاخص های بنیادی از بهبود اوضاع حکایت دارد. البته این به آن معنا نیست که هیچ ریسکی وجود ندارد. هفته گذشته عملکرد بسیاری از ..