خط روند نزولی میان مدت شکسته شده است و حال به اولین مقاومت جدی در سطح ١.٣٢٠ رسیده ایم. به نظر شکست این حداقل باید با یک اصلاح باشد و شاخص تا میانه های مستطیل آبی رنک تا محدوده ١.٢٧٠ برسد. در هر صورت چنانچه مقاومت ١.٣٢٠ شکسته شود...