بیت کوین که در بهمن ماه سال گذشته، حوالی ٣٠ هزار دلار در حال معامله بود، با ورود عموم به بازار آخرین حرکت.......