بر اساس گزارش فعالیت ماهانه خرداد، از مجموع ٩ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده، ۶۶.۶ درصد در شرکت‌های فعال در بازار سرمایه و ٣٣.۴ درصد در شرکت‌های غیر بورسی می‌باشد. همچنین ......