شاخص بورس خط روند نزولی میان مدت ( ١٠ ماهه ) را شکسته است . برای این که بتوان حرکت شاخص را در روند صعودی ترسیم کنیم، شاخص باید از سد مقاومت ...