سالیان سال است که بانکها و سازمانهای متمرکز بر دنیای مالی تسلط دارند. امروزه اگر شما بخواهید به سوپر مارکت رفته و خرید کنید، یا اینکه یک وام بگیرید و یا اقساط و مالیات خود را پرداخت کنید، مجبورید به بانک، دولت و یا ......