این سهم طی یک سال گذشته با شرایط ایجاد شده در بازار و روند نزولی شاخص کل، کاهش ارزشی ۶ درصدی را تجربه نموده است که این اصلاح قیمتی با در نظر گرفتن مشارکت در افزایش سرمایه ۶٧ درصدی از محل سود انباشته طی آذر ماه سال ٩٩ و همچنین......